Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. O NÁS
 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky od 2016

OBCHODNÍ PODMÍNKY


original-kompresor
se sídlem Roudenská 4, 37001 České Budějovice
identifikační číslo: 62499009
Magistrát města České Budějovice obecní živnostenský úřad nám.Přemysla Otakara II.1,2
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.original-kompresor.cz


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
  original-kompresor, Michal Weselowski Roudenská 4, 37001 České Budějovice. (dále jen „prodávající“)
  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
  smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
  provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.original-kompresor.cz (dále
  jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
  rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
  zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
  své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
  jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
  podmínek.
  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
  přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující
  provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání
  zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv
  jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
  objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
  je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
  uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
  uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
  z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §
  1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
  jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být
  navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a
  všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
  webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
  kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
  a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
  ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
  České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
  košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
  objednávaného zboží a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
  jako „objednávka“).
  V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není
  tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
  údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
  a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
  prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
  považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
  kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
  v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
  výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
  objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
  elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
  s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
  hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
  kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Čejkovice 66;
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.670100-2204118501/6210, vedený u společnosti mBank S.A.
  (dále jen „účet prodávajícího“);
  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému NE
  bezhotovostně platební kartou
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
  kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
  dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží
  předem.
  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
  převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní
  smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
  uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
  odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
  kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
  daňový doklad – fakturu. Prodávající original-kompresor plátcem daně z přidané hodnoty.
  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
  v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
  výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
  jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
  nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
  i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
  zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
  možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
  počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
  od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž
  v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
  tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
  prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy
  může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
  podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
  prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího original-kompresor@seznam.cz.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
  smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů
  od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
  nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
  nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
  smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající
  je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
  způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
  kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
  proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní
  smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
  kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní
  smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je
  povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
  nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
  jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
  s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
  porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
  přepravce převzít.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
  obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
  § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
  znění pozdějších předpisů).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
  tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
  jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
  za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
  obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
  kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
  již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
  v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v
  níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle
  nebo místě podnikání.
  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
  upravit reklamační řád prodávajícího.
  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
  adresy prodejnam@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
  elektronickou adresu kupujícího.
  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
  adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
  adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
  kupujícím z kupní smlouvy.
  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
  Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
  spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad
  oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
  inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
  občanského zákoníku.
  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování
  najdete ZDE
  10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  10.1. 10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
  pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  10.2. 10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven
  ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a
  jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném
  pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  10.3. 10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena
  platnost ostatních ustanovení.
  10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
  podobě a není přístupná.
  10.5. 10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
  smlouvy.
  10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování M.Weselowski Čejkovice 66,
  373 41 Hluboká nad Vltavou, adresa elektronické pošty original-kompresor@seznam.cz, 
  V Čejkovicích dne 18.5.2018
INFO K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.original-kompresor.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

 

Kontaktní údaje

Michal Weselowski

Roudenská 4

370 01 České Budějovice
IČ: 62499009  DIČ:CZ7102141244


Email: original-kompresor@seznam.cz

Zapsaná:

Spisová značka:

C 23923 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Úplný výpis z obchodního rejstříku


Kontaktní adresa:
Čejkovice 66, 37341 Hluboká nad Vltavou

Provozní doba: ČEJKOVICE: PO-PÁ od 16:00 do 17:00 hodin. Další informace o výdejních místech naleznete zde.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.


Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny platí po dobu trvání akce nebo do vyprodání zásob, v případě změny ceny budete informováni e-mailem. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Nářadí je určené k hobby a profi použití, není určené do velkých provozoven a průmyslu.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Chyby a změny v textu, technické specifikaci výrobků, jejich vyobrazení a cenách jsou vyhrazeny.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

 

POZOR! V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.